ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ

ಸ್ವಯಂ

https://swayam.gov.in/

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ

https://www.swayamprabha.gov.in/index.php/home

ವಾಸ್ತವ ಕಲಿಕೆ ಪರಿಸರ

http://vle.du.ac.in/

ಇ ಪಾಠಶಾಲಾ

https://epgp.inflibnet.ac.in/

ವಾಸ್ತವ ಕಲಿಕೆ ಪರಿಸರ

http://vle.du.ac.in/

ಮೂಲದ ಕುರಿತು

http://www.dsource.in/