ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಿ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಹತ್ತಿರ , ಬೆಂಗಳೂರು– ೫೬೦೦೨೭

ದೂರವಾಣಿ : 080 2211 2478 / 080 2222 2402 / 2223 5626 / 2227 868 / 2212 3430.

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 2222 2402 / 2223 5626 / 2227 868 / 2212 3430


ಇಮೇಲ್: alameenbed@rediffmail.com

ವೆಬ್ಸೈಟ್ : alameenbed.in