ವಿಷನ್

ಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದ ಮೂಲಕ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು

 

ಮಿಷನ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು.

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು.

ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬೋಧನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು.

ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು.

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು.

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡಲು.

ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರೆಗೊಳಿಸಲು.