ಸಿಬ್ಬಂದಿ

(ಎಡ ಕುಳಿತು - ಡಾ!.ಶ್ರೀ. ಜೈಲಾನಿ ಎಂ. ದಾರುಬಾಯಿ, ಶ್ರೀ .ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ಶೇಟ್, ಡಾ!. ಸವಿತಾ ಪುರಿ, ಡಾ!. ಮಂಗಳಮ್ಮ ಎಚ್.ಎಸ್. ಡಾ!. ಎಚ್.ಆರ್.ಸುಧಾ, ಡಾ! ಶಮಾಯೆಲ್ ರಿಜ್ವಾನಾ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಜುಮ್ ಫಾತಿಮಾ, ಡಾ!.ಜಯದೇವ ಎಂ.ಡಿ.

ಡಾ!. ಎಚ್.ಆರ್. ಸುಧ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ., ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಎಚ್.ಇ, ಎಂ.ಎ.(ಮನೋವಿಗ್ನಾನಾ)

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು : ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೂಲಭೂತಗಳು.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ.

ಡಾ!. ಶಮಾಯೆಲ್ ರಿಜ್ವಾನಾ, ಎಂ. ಎ, ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನೆ.
ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಡಾ. ಮಂಗಲಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಎಂ.ಎ. ಎಮ್.ಎಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಕನ್ನಡದ ಬೋಧನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳವಳಗಳು.

ಶ್ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಮ್. ಶೆಟ್, ಎಂ.ಎ. (ಪರಿಸರ), ಎಂ.ಎ. (ಹಿಸ್) ಎಮ್.ಎಡ್, ಎಸ್.ಎಲ್.ಇ.ಟಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್, (ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಿವಿಕ್ಸ್ನ ಬೋಧನೆ
ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್.

ಡಾ. ಸವಿತಾ ಪುರಿ. ಎಂ.ಎ. ಎಮ್.ಎಡ್, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪೊಸಿಟರಿ ಬರವಣಿಗೆ .

ಡಾ. ಜಯದೇವ ಎಂ.ಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ.

ಲಿಂಗ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ

ಅಸ್ಮಾ ಪರ್ವೀನ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್. (ಪಿಎಚ್‌ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಉರ್ದು ಬೋಧನೆ, ಹಿಂದಿ ಬೋಧನೆ ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜುಮ್ ಫಾತಿಮಾ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಎನ್ಇಟಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಗಣಿಕ ಬೋಧನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೊಶಾಸ್ತ್ರ.

ಶ್ರೀ. ಜೈಲಾನಿ ಎಂ ದರುದಭೈ. ಎಂ. ಎ, ಎಂ(ಲಿಬ್)

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು


ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್, ಎಂಪಿಎಡ್,.

ಬೋಧಕ: ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ